Лични данни


Целта на настоящата политика е да информира Вас - субектите на лични данни за обработката на личните ви данни от Дружеството и Вашите правата във връзка с тази обработка.
I. Вашите лични данни се обработват от “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД  в качеството му на Администратор при и по повод пряката дейност на Дружеството и/или на договорно основание и/или по силата на друго основание в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Идентификация на Администратора: “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД, ЕИК 203006626, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, ул. „Иван Сусанин“ № 60А, вх. Б, ет. 1, ап. 4, адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Витоша, ул. „Иван Сусанин“ № 60А, вх. Б, ет. 1, ап. 4, телефон …………….….……., е-mail: …………………….., уебсайт: http://www.operator.bg, представлявано от управителя Аспарух Димитров Дойнов.
II. Дефиниция за „Лични данни“ - всяка информация отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Подлежащо на идентификация физическо лице е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, посредством една или повече характеристики, отнасящи се до неговата физическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.
III. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни:
1. “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД  е администратор на лични данни, тъй като събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта http://www.operator.bg (по-долу наричан Уебсайта) и предоставяните от “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД  услуги във връзка със свързване между физически и юридически лица, предоставящи услуги и техните потенциални клиенти  от друга страна, за изпълнение на подадена от субекта на данни заявка за предоставяне на услуга, вкл. за целите на сключване на договори за услуги с трети лица (по-долу наричани „Доставчици“) на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
i. изрично получено съгласие от Вас като потребител;
ii. за целите на сключване на договор между Вас и трета страна;
iii. спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
iv. за осигуряване защита на Вашите интереси в качеството Ви на субект на личните данни или на друго физическо лице.
IV. Как и какви лични данни събираме за вас?
2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които:
i. Вие ни предоставяте във връзка с използването на Уебсайта, попълване на заявки за предоставяне на услуга във връзка със сключването на договор за услуги между Вас и Доставчиците. Чрез попълването и изпращането на заявки за предоставяне на услуга до “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД  вие съзнателно и доброволно предоставяте личните си данни за обработка – имена, електронен адрес, телефон за връзка, адрес за предоставяне на услугата. Отказът от предоставяне на съответните лични данни би довел до невъзможност за осъществяване предмета на дейност на “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД  и възможността да се възползвате от нашите услуги.
ii. Вие ни предоставяте чрез посещение на нашия сайт - за целта използваме стандартни интернет методи за проследяване на потребителско поведение, в това число проследяване на IP адреса Ви и др.
iii. Вие сте предоставили на социални мрежи, например, Facebook чрез ваше изрично съгласие.
iv. Бисквитки – “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД  използва на своите сайтове бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги за рекламни цели в различен момент. Нашият уебсайт използва Google Analytics и Facebook бисквитки. Google Inc. използва тази информация за съставяне на отчети за работата на сайта ни, но може да използва тази информация и за предоставяне на подходящи за Вас реклами или услуги в други сайтове, в съответствие със собствената си политика на поверителност, над която ние нямаме контрол. Другото място, откъдето може да ви преследват Бисквитки, са социалните мрежи. Тъй като имаме инсталирани приложения на сайта, които позволяват споделяне и връзка със социалните мрежи, е възможно техни бисквитки да ви преследват и на нашия сайт. Тоест, възможно е в базите данни на Фейсбук и останалите мрежи да се пази информация, че вие сте идвали на нашия сайт или сте споделили нещо от него. Ако все пак не желаете да приемете ползването на "бисквитки":
• Можете да не се съгласите с ползването на "Бисквитки", като по този начин те няма да бъдат записани на Вашето устройство.
• Можете във всеки момент да откажете използването на "бисквитки", като изберете съответните настройки на Вашия браузър.
• Можете във всеки момент да изтриете записаните на устройството Ви "бисквитки" със средствата на операционната система, която ползвате.
2.1 Какви лични данни събираме при подаване на заявка за предоставяне на услуга?
Три имена на лицето, което подава заявката, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за предоставяне на услугата – град, квартал, улица, блок, етаж, апартамент;
2.2 Какви лични данни събираме от посещението Ви на нашия сайт?
IP адреса, от който правите посещението, идентификатор на браузъра Ви, история на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях, вашите търсения;
2.3 Какви данни събираме от социалната мрежи Facebook? 
Обща информация за профила като име, имейл адрес.
3. Кои са водещите цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни? 
Целите на обработване са, както  следва:
i. За целите на осигуряване на достъп до услугите на Администратора и Доставчиците,
ii. За целите на осъществяване на контакт (комуникация) между Вас, Администратора и Доставчиците по подадени заявки,
iii. За целите на персонализиране и профилиране, за да Ви информираме за реклами, игри и промоционални оферти за свои собствени или оферирани от Доставчиците стоки или услуги, инициативи, промоции, игри, томболи, организирани от Администратора, оферти, рекламни кампании, анкети,
iv. За директния маркетинг и рекламни цели,  за да ви изпращаме актуална информация за топ офертите на електронния ви адрес.
v. За целите на отчетност и статистически цели, за счетоводни цели;
4.  Принципи при обработката на Вашите лични данни, спазвани от “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД :
i. законосъобразност,
ii. добросъвестност и прозрачност,
iii. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни,
iv. точност и актуалност на данните,
v. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(1) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите легитимни интереси в т.ч. изпълнение на задълженията с и към НАП, МВР и други държавни и общински органи.
5. Основание за обработка на личните Ви данни
(1) Администраторът обработва Вашите лични данни, предоставени от Вас чрез попълване на заявка за предоставяне на услуга до Администратора на основание изрично изразено от Вас съгласие с цел осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация до доставчик.
(2) С приемането на общите условия на “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД приложими за уебсайта www.operator.bg, вкл. обявените общи условия при провеждане на томболи на сайта, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(3) Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин за реклами, игри и промоционални оферти за свои собствени или оферирани от Доставчиците стоки или услуги, инициативи, промоции, игри, оферти, рекламни кампании се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
(4) Личните данни са събрани от Администратора от субектите, за които се отнасят.
(5) “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД  не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(6) Администраторът не събира и обработва данни за лица под 18 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

V. Срок на съхранение на личните ви данни
6. Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени с регистрационния формуляр докато профилът ви съществува.
Личните данни, предоставени във връзки със запитвания за оферти към съответните доставчици ще бъдат обработвани за срок от 2 години и 1 месец, ако закон не предвижда по-дълъг срок, за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на сайта, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. След изтичане на срока, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира.
Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор в случай че законова разпорежда предвижда това.
Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

VI. Предаване на вашите лични данни за обработване
7. Администраторът предава част или всички Ваши лични данни на избрания от Вас Доставчици за целите на обработване, с което сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. При липса на покритие, Администраторът пренасочва заявката ви за предоставяне на услуга към друг доставчик, обявен на сайта  http://operator.bg/providers, който осигурява покритие на посочения от вас адрес за предоставяне на услуга.
Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

VII. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
8. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, адресирано до “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД . Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
9. Право на достъп
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, целите на обработването, категориите лични данни, получателите, срока на съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас в процес на обработка, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи разумна административна такса, в случай на прекомерност на исканията.
10. Право на коригиране или попълване
Вие имате право да поискате коригиране или допълване на неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администратора.
11. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
i. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
ii. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
iii. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
iv. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
v. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
vi. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
i. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
ii. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
iii. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
iv. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
v. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
i. информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;
ii. техническа информация за функционирането на Уебсайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка с изпращане на искане по имейл до Администратора.
Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
Ако има направена от Вас поръчка за достъп до услуги на Доставчиците, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката или при оттегляне на поръчката от Ваша страна.
Оттеглянето на съгласието за обработване на личните ви данни, преди да е изпълнена и/или обработена заявката ви прави последващото обработване на личните ви данни недопустимо и възпрепятства последващото й изпълнение.
Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
12. Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
i. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
ii. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
iii. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
iv. възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
13.Право на преносимост
Вие можете по всяко време да заявите в електронен формат справка за данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора с искане по имейл.
Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
14. Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
15. Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
16. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
i. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
ii. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
iii. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
17. Лица, на които се предоставят личните ви данни
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на Доставчиците, предоставящи съответната услуга. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, както следва:
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02/915 3518
Уебсайт: http://www.cpdp.bg
20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез примерни формуляри или в друга форма по ваша преценка при поискване на посочения email адрес на “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД .
Настоящата политика за поверителност може да бъде допълнена или променена. Промените влизат в сила веднага след публикуването на сайта, освен ако в актуализираната версия на политиката не е предвидено друго.


ОТДЕЛЕН РАЗДЕЛ:
ПРИМЕРНИ формуляри относно упражняване на посочените права на субекта на данни

Примерен формуляр № 1: Оттегляне на съгласие
„С настоящото Ви уведомявам, че оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен: Име и фамилия  и/или Телефон и/или  Адрес и / или  IP адрес за всички цели или само за следните цели: …………….“
    
Примерен формуляр № 2 - Искане „да бъда забравен“
„Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.
Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.“

Примерен формуляр № 3 - Искане за преносимост на лични данни
„Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на е-mail: …..     Администратор – приемащ данните: …………………………………
Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор на посочения e-mail:………..“
    
Примерен формулар № 4: Искане за коригиране на данни
Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:……………………………………………………………………………………………………………..