Защита на личните данни


Ние, „ОПЕРАТОР.БГ“ ЕООД, Ви представяме тази предварителна информация, за да Ви запознаем с дейностите по обработка на Вашите лични данни, извършвани от администратора. С отбелязване на отметката „Запознат съм“, Вие потвърждавате, че  тази информация Ви е предоставена в момента на получаване на личните данни от страна на администратора.
1. Информация относно администратора на личните данни: “ОПЕРАТОР.БГ“ ООД, ЕИК 203006626, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, ул. „Иван Сусанин“ № 60А, вх. Б, ет. 1, ап. 4, адрес за кореспонденция  гр. София, р-н Витоша, ул. „Иван Сусанин“ № 60А, вх. Б, ет. 1, ап. 4, телефон …………….….……., е-mail: …………………….., уебсайт: http://www.operator.bg, представлявано от управителя Аспарух Димитров Дойнов, мейл ……………..
2. Цели на обработването на личните данни на потребителите: Личните Ви данни ще бъдат обработвани единствено: за целите на осигуряване на достъп до услугите на Администратора и Доставчиците, за целите на осъществяване на контакт (комуникация) между Вас, Администратора и Доставчиците по подадени заявки, за целите на персонализиране и профилиране, за да Ви информираме за реклами, игри и промоционални оферти за свои собствени или оферирани от Доставчиците стоки или услуги, промоции, игри, томболи, организирани от Администратора, оферти, рекламни кампании, анкети, за директния маркетинг и рекламни цели,  за да ви изпращаме актуална информация за топ офертите на електронния ви адрес, за целите на отчетност и статистически цели, за счетоводни цели;
3. Правни основания за обработване на личните данни на потребителите:
Администраторът обработва Вашите лични данни на основание изрично изразено от Вас съгласие за обработване на личните ви данни за целите посочени по-горе. С изпращане на заявка за предоставяне на услуга от посетителя до Администратора, съответно приемането на общите условия на ОПЕРАТОР.БГ ЕООД, Вие изразявате изричното си съгласие за обработване на личните ви данни, като между Администратора и Вас се създава договорно отношение, което е основание по чл. 6, ал.1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Кой получава Вашите лични данни?  Вашите лични данни могат да бъдат разкрити пред трети лица, т. нар. получатели на лични данни. В изпълнение на задълженията си по администриране на подадена заявка за предоставяне на услуга, Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на избран от Вас посредством платформата Изпълнител за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
5. Срок на съхраняване на личните Ви данни - личните Ви данни ще бъдат обработвани за срок от 2 години и 1 месец. След изтичане на срока, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира
6. Информираме Ви, че като субект на данните Вие имате:
6.1 право да изискате от нас като администратор достъп до личните Ви данни. При повторност на искането може да Ви поискаме такса. Ако сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма, а именно в някоя от следните форми: word/pdf файл и др.
6.2 право да искате коригиране без ненужно забавяне на неточните лични данни, свързани с Вас. Субектът на данни може да поиска непълните лични данни да бъдат попълнени.
6.3. имате право да искате изтриване на личните Ви данни – „правото да бъдете забравени“, когато е налице някоя от следните хипотези: личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани, оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни или възразите срещу обработването, когато ние като администратор нямаме правни основания да продължаваме извършване на обработка, включително когато считате, че личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно от нас.
6.4. право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни от нас, когато оспорвате точността на личните данни, когато обработването е неправомерно, но не желаете изтриване, а ограничаване на обработването, администраторът не се нуждае повече от лични данни за целите на обработването. Преди отмяната на ограничаването на обработването на личните Ви данни, ще бъдете информирани за това от администратора.
6.5. право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни по всяко време, вкл. при профилиране за целите на директния маркетинг. При възражение, администраторът прекратява обработването.
6.6. Вие имате право да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас лични данни към друг администратор. Това право включва както правото Ви да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил на нас - администратора, но също така и правото да поискате прехвърляне тези лични данни на друг администратор.
6.7. право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни,  по всяко време. Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие.
Исканията по т. 6.1 до т 6.7 можете да направите чрез електронния имейл адрес на Дружеството.
6.8. право да подадете жалба до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, в случай на констатирано нарушение на правата Ви от наша страна като администратор.
7. Имате право да знаете, че не извършваме автоматизирано вземане на решения във връзка с Вашите лични данни, които обработваме.
8. Информираме Ви, че администраторът обработва добросъвестно личните ви данни при спазване на законодателството в областта на защитата на личните данни.