Политика за защита на личните данни


Ние от „Сейвър Тех“ ООД (Наричано по-долу „Администратор“, „Сейвър Тех” или „Дружеството“) сме администратор на лични данни и осъществяваме дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на личните данни (Общ регламент за защита на личните данни) на физическите лица и тяхното обработване. Целта на настоящата Политика е да информира Вас - субектите на лични данни като потребители на https://operator.bg/ за събирането, обработването и съхраняването на личните ви данни от Дружеството и Вашите права във тази връзка.

Идентификация на Администратора:
“Сейвър Тех“ ООД, ЕИК 206623515, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, бул. „Витоша“ 72, ет.1, офис 4, адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Триадица, бул. „Витоша“ 72, ет.1, офис 4, телефон +35988 9797994, е-mail: office@operator.bg, уебсайт: http://www.operator.bg, представлявано от управителя Галин Михайлов.

Дефиниции:
„Лични данни“ е всяка информация отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Подлежащо на идентификация физическо лице е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, посредством една или повече характеристики, отнасящи се до неговата физическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.
„Субект на данни“ означава физическо лице, което е идентифицирано чрез личните си данни или може да бъде идентифицирано;
„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване;
„Администратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва вашите лични данни от името на Администратора.
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден сайт. Те позволяват на Operator.bg да запаметява вашите действия и предпочитания (като например език, размер на шрифта и други настройки за показване на съдържанието) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Operator.bg или преминавате от една страница към друга. Чрез събраната от бисквитките информация персонализираме Operator.bg според вашите нужди като извършваме подобрения върху него. Бисквитките позволяват на Operator.bg да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.
„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни:
Ние от Сейвър Тех сме администратор на лични данни, тъй като събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта http://www.operator.bg  (по-долу наричан Operator.bg) основавайки се на чл. 6, ал. 1 от Общия Регламент за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на нашето задължение за изпълнение на договор с Вас и спазване на законово задължение, когато Ви предоставяме услуги, които сте заявили през Operator.bg. Когато Вие се свързвате с нас през формата ни за контакт или се абонирате за бюлетин Вие ни предоставяте Вашите лични данни и ние ги обработване въз основа на наши легитимни интереси. Ние може да събираме и обработваме и други Ваши лични данни за целите на нашите легитимни интереси.


Как и какви лични данни събираме за вас?


За да ви предоставим ефективен достъп до Operator.bg ние събираме и обработваме личните данни, които:
Вие ни предоставяте във връзка с използването на Operator.bg и попълването на заявки за предоставяне на услуги и сключване на договори за услуги между Вас и Доставчиците. Чрез попълването и изпращането на заявки за предоставяне на услуга до Сейвър Тех  вие съзнателно и доброволно предоставяте личните си данни за обработка – имена, електронен адрес, телефон за връзка, адрес за предоставяне на услугата. Отказът от предоставяне на съответните лични данни би довел до невъзможност за осъществяване предмета на дейност на Сейвър Тех  и възможността да се възползвате от нашите услуги.
Вие ни предоставяте чрез посещение на нашия сайт - за целта използваме стандартни интернет методи за проследяване на потребителско поведение, в това число проследяване на IP адреса Ви и др.
Вие сте предоставили на социални мрежи, например, Facebook, Google, Instagram - обща информация за профила като име, имейл адрес.
Бисквитки – Сейвър Тех  използва на своите сайтове бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги. Ние използваме и бисквитки за индивидуализирани на браузера Ви като бисквитки за статистика, функционални бисквитки и бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама.Кои са водещите цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни?

Ние събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни с цел:
За целите на осигуряване на достъп до услугите на Администратора и Доставчиците,
За целите на осъществяване на контакт (комуникация) между Вас, Администратора и Доставчиците по подадени заявки,
За целите на персонализиране и профилиране, за да Ви информираме за реклами, игри и промоционални оферти за свои собствени или оферирани от Доставчиците стоки или услуги, инициативи, промоции, игри, томболи, организирани от Администратора, оферти, рекламни кампании, анкети,
За директния маркетинг и рекламни цели,  за да ви изпращаме актуална информация за топ офертите на електронния ви адрес.
За целите на отчетност и статистически цели, за счетоводни цели

Ние спазваме следните принципи, свързани с обработването на лични данни:
Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
Събиране за конкретни легитимни цели, без по-нататъшно обработване по начини, несъвместими с тези цели;
Ограничение, точност и поддържане в актуален вид на Вашите данни;
Идентифициране на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимото за изпълнение на целите;
Подходящо  ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване.Срок на съхранение на личните ви данни:

Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени с регистрационния формуляр докато профилът ви съществува. След неговото изтриване Администраторът следва да положи необходимите мерки за изтриването на тези данни, без ненужно забавяне и ако законът позволява това.
Личните данни, предоставени във връзки със запитвания за оферти към съответните доставчици ще бъдат обработвани за срок от 26 месеца, ако закон не предвижда по-дълъг срок, за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на сайта, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. След изтичане на срока, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира.
Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор в случай че законова разпорежда предвижда това.
Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на вашите лични данни за обработване:

Администраторът предава част или всички Ваши лични данни на избрания чрез Operator.bg от Вас доставчик за целите на обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. При липса на покритие, Администраторът пренасочва заявката ви за предоставяне на услуга към друг доставчик, обявен на сайта  http://operator.bg/providers, който осигурява покритие на посочения от вас адрес за предоставяне на услуга.
Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели, освен за извършване на услугите


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, адресирано до “Сейвър Тех“ ООД или като попълните форма за оттегляне на съгласие. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.Право на достъп

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, целите на обработването, категориите лични данни, получателите, срока на съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас в процес на обработка, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи разумна административна такса, в случай на прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате коригиране или допълване на неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;
техническа информация за функционирането на Уебсайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;


За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка с изпращане на искане по имейл до Администратора.
Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
Ако има направена от Вас поръчка за достъп до услуги на Доставчиците, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката или при оттегляне на поръчката от Ваша страна.
Оттеглянето на съгласието за обработване на личните ви данни, преди да е изпълнена и/или обработена заявката ви прави последващото обработване на личните ви данни недопустимо и възпрепятства последващото й изпълнение.
Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;


Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да заявите в електронен формат справка за данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора с искане по имейл.
Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Право да упражните правата си.
За да упражните правата си по предходните членове, следва да се обърнете към нас или на електронния ни адрес office@operator.bg или на адреса, посочен по-горе.
На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.
Ние не носим отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на нашия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.
Право на подаване на жалба пред надзорен орган.
Ако мислите, че правата ви във връзка с личните данни са били нарушени, моля да се свържете с нас, за да можем да намерим решение на въпроса.
Може да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях.
В България това е Комисията по защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Тел.: 0035929153518
Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на Вашите лични данни, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на Operator.bg и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените.
Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от 01.01.2022г.
Тази Политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез Operator.bg за Ваше удобство. Съветваме Ви да се запознаете с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизате, преди да позволите събиране на данни за Вас.