Общи условия за ползване и предоставяне на услуги през уебсайт за електронна търговия

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1.  Важна информация за потребителите на Operator.bg:
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване и предоставяне на услуги през уебсайт за електронна търговия https://operator.bg/ и се запознайте с тяхното съдържание, преди да извършите заявка на услуги. Вашето приемане на Общите условия става посредством поставяне на отметка в поле „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на личните данни и ги приемам“. Всяка друга форма на активиране или употреба на електронния магазин или на неговото съдържание ще се счита също за приемане на настоящите Общи условия.

2.1. Настоящите Общи условия (“ОУ“) регламентират взаимоотношенията между „Сейвър Тех“ ООД, ЕИК 206623515, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, бул. „Витоша“ 72, ет.1, офис 4, наричан по-долу за краткост „Сейвър Тех“, и клиентите, ползватели на услуги, наричани по-долу „Потребители“, на уебсайта за електронна търговия https://operator.bg/, наричан по-долу за краткост „Operator.bg”.

2.2. Настоящите Общи условия се намират на адрес https://operator.bg/infobg/71 и могат да бъдат свалени, запазени и отпечатани от посочената страница.

3. Operator.bg е собственост на Сейвър Тех и е достъпен на адрес в интернет https://operator.bg/, чрез който Потребителите имат възможност да ползват  предлаганите от Сейвър Тех в уебсайта услуги, а именно предоставяне на възможност за търсене и сравняване на продукти в сферата на телекомуникациите, както и изпращане на запитвания и/или заявки към конкретен доставчик на такива услуги избран през Operator.bg. Доставчици на телекомуникационни услуги са трети лица, с които Сейвър Тех има договорни взаимоотношения във връзка с предоставянето на услуги на уебсайта на Operator.bg (такива са например „А1 България“ ЕАД, „БУЛСАТКОМ“ ЕООД, „НЕОСАТ“ АД, „Нетуоркс – България“ ЕООД и други), като за целите на настоящите Общи условия ще бъдат наричани за краткост „Доставчик/Доставчици“.

4.1. В Operator.bg може да се съдържат препратки към уебсайтове на трети лица, като в тези случаи Сейвър Тех не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тези уебсайтове, както и за защита на личната информация и сигурността на подобни уебсайтове. 
4.2. Operator.bg актуализира информацията на уебсайта си, която получава относно предоставяните услуги от Доставчици в рамките на разумен срок, необходим за техническата актуализация на информацията.
4.3. Operator.bg не носи отговорност за точността на информацията предоставяна от съответният Доставчик/Доставчици, както и за неактуализирана информация, когато такава не е своевременно предоставена на Operator.bg от съответният Доставчик/Доставчици.
4.4. Цените на услугите представени на Operator.bg могат да се различават от предоставените в сайта на съответният Доставчик/Доставчици. Когато на Operator.bg е налична оферта, тя е ексклузивна за платформата и Потребителят не може да я използва на сайта на Доставчик.
4.5. Поради настъпването на определени обективни и/или субективни обстоятелства е възможно съответният Доставчик да не успее да предостави конкретната услуга на Потребителят, дори в Operator.bg да има информация, че е възможно същата да се предостави.ІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

5.1. Сейвър Тех и/или негов партньор е носител на всички авторски права върху Operator.bg, включително, но не само съдържанието на Operator.bg, лога, изображения, надписи, снимков и графичен материал, информационен материал и дизайн и всички техни копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.
5.2. Правото на достъп до Operator.bg не включва правото да се използва непозволено, да се копира, разпростира, възпроизвежда или публикува информация, освен ако се касае за незначителна по обем информация, която ще се използва за лично ползване без комерсиална или търговска цел.
5.3. Потребителите се съгласяват да използват адекватни средства, за да защитят Съдържанието на Operator.bg от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. Сейвър Тех си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява Operator.bg. Сейвър Тех не предоставя на Потребителите изрично или косвено право върху интелектуалната собственост, патентите, търговските марки или информацията, която е търговска тайна на Сейвър Тех.

III. ДАННИ ЗА СЕЙВЪР ТЕХ

6. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование: „Сейвър Тех“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, бул. „Витоша“ 72, ет.1, офис 4
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, р-н Триадица, бул. „Витоша“ 72, ет.1, офис 4
Данни за кореспонденция: р-н Триадица, бул. „Витоша“ 72, ет.1, офис 4, тел:+ 35988 9797994, e-mail: office@operator.bg
Вписване в публични регистри: ЕИК 206623515, регистрация по ДДС: № BG 206623515

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7. Сейвър Тех събира, съхранява и обработва личните данни на Потребителите съгласно Политиката за защита на личните данни на Operator.bg. Информацията е налична тук.

V. РЕГИСТРАЦИЯ

8.1. Процедурата по регистрация на Operator.bg е абсолютно доброволна и безплатна.  Регистрацията е необходима  само при ползването на определени функционалности на Operator.bg. Платформата може да бъде разглеждана от Потребителите свободно без регистрация. Регистрацията в платформата не е задължително условие, за да бъде направена заявка и да бъде сключен договор за предоставяне на услуги.
8.2. За да се регистрира даден потребител в Operator.bg е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят влиза в създадения му в Operator.bg профил с имейл адреса и паролата, които е отбелязал при регистрацията. Със създаването на профил и поставяне на отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни и ги приемам“ се счита, че Потребителят е запознат и приема настоящите Общи условия.
8.3. Потребителите имат възможност да направят регистрация в Operator.bg чрез профила си във Facebook или Google. В тези случаи данните, които са необходими за регистрационният формуляр се генерират автоматично от данните предоставени във Facebook или Google. При влизане в Operator.bg с Facebook или Google и маркиране на полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни на и ги приемам“ се счита, че Потребителят е запознат и приема настоящите Общи условия.
8.4. След попълване на данните си при извършване на заявка, нерегистрираните Потребители следва да декларират, че са запознати с настоящите общи условия, съгласни са с тяхното съдържание и се задължават безусловно да ги спазват като отбележат съответното поле „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на лични данни на и ги приемам“. След това Потребителите могат да направят заявката като натиснат бутона „Изпрати запитването“.
8.5. Сейвър Тех потвърждава извършената от Потребителя поръчка и между него и Потребителя възникват договорни отношения за предоставяне на услугите описани в т.3 от настоящите Общи условия.
8.6. При извършване на регистрацията или заявка, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или заявката си.

VI. ЗАЯВКА ОТ САЙТА

9.1. Потребителят използва интерфейса на страницата на Сейвър Тех в Operator.bg, за да сключи договор за предоставяне на услугите описани в т.3 от настоящите Общи условия.
9.2. В случаите на изпращане на заявка/запитване без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема настоящите общи условия при изпращане на съответната заявка/запитване като поставя отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на личните данни и ги приемам“ и натиска бутона „Изпрати запитването“.
9.3. Потребителят може да заяви услуга и чрез обаждане на посоченият в Operator.bg телефон, като в тези случаи необходимите за предоставяне на услугата данни като адрес, име и телефон се предоставят на служител на Operator.bg по телефона.
9.4. Изпращане на заявка/запитване може да се направи и чрез използване на чат канала, достъпен на Operator.bg.
10. Потребителят сключва договор за предоставяне на услуги в Operator.bg по следната процедура:
Влизане в системата за извършване на заявки/запитвания в САЙТА или обаждане по телефона на Operator.bg или изпращане на запитване чрез чат канала достъпен на Operator.bg.
Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора и предоставяне на лични данни за извършване на заявки/запитвания.
Приемане на настоящите общи условия от нерегистрирани потребители.
11.1. Сейвър Тех и Потребителите сключват отделни договори за предоставяне на услуги, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление.
11.2.  В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за предоставяне на определена услуга не засяга договорите за предоставяне на другите услуги, доставени на Потребителя.
12.1. При упражняване на правата по договора за предоставяне на услуги, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и услугата, по отношение, на които упражнява правата.
12.2. Работното време през което се обработват заявки е:
От понеделник до петък: от 9:00 ч. до18:00 ч. /с изключение на събота и неделя и официалните празници за Република Българския/


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

13.1. Потребителят има право:
Да извършва регистрация и създаване на профил за преглеждане на Operator.bg на Сейвър Тех и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
Да преглежда офертите на Доставчиците и да ги сравнява.
Да получава всякаква информация, в т.ч. за нови услуги, предлагани от Сейвър Тех, новини, промоции и други в Operator.bg.
Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Сейвър Тех в Operator.bg чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет.
Да бъде уведомяван за правата си, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Operator.bg.
Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
Да използва всички други допълнителни услуги и функционалности, които Operator.bg предоставя.
Да получава информация относно статуса на направената заявка.
Да прави заявка за предоставяне на услуги чрез обаждане по телефона и свързване със служител на Сейвър Тех.
13.2. Потребителят се задължава да предоставя на Сейвър Тех точни и верни данни, когато се регистрира в Operator.bg или прави запитване за услуга.
14.1. Сейвър Тех има право:
Да получи от Потребителя точни данни за правилното извършване на заявката.
Да прави промени по съдържанието на Operator.bg, включително, но не само в публикуваните услуги, структура и функции на уебсайта и други.
Да обяви заявката за недействителна/ невалидна, ако същата не съдържа верни данни на Потребителя или съдържанието на данните е неточно и непълно. и не позволява правилното извършването на заявката.
При съгласие от страна на Потребителя, да му изпраща по поща, телефон, чрез кратки текстови съобщения, като имейли, смс-и и други, както и чрез други средства за реклама, информация относно актуални промоции, специални оферти, нови услуги и друга подобна отнасяща се до него като клиент на Operator.bg.
Да извести Потребителя, чрез някой от посочените в предходната точка начини, за наближаването на крайният срок на договор с Доставчик сключен чрез Operator.bg с цел подновяване на същият.
Без да уведомява Потребителя, по всяко време, да прекрати достъпа му до Operator.bg, когато го използва в нарушение на настоящите Общи условия.
14.2. Сейвър Тех се задължава да изпълни заявката на Потребителя като организира изпращането и до съответният доставчик и предостави на същият необходимите за изготвяне на оферта данни.
15.  За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата, определени в Търговския закон, Закон за задълженията и договорите и Закона защита на потребителите.
16.  Сейвър Тех изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, докато е налице регистрация на Потребителя в Operator.bg, ако същите са се съгласили изрично за това.
17.1. Във всеки момент, Сейвър Тех има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
17.2. Потребителят носи отговорност за опазването на своите име и парола, както и за всички неправомерни действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на името и паролата му.
17.3. В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите име и парола, Сейвър Тех има право да извърши съответните действия за оказване съдействие на Потребителя за възстановяването им.

X. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18. Правилата на настоящия раздел XI. от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребителите, за които според данните, посочени за сключване на договора за предоставяне на услуги или при регистрацията в Operator.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.
19.1. Основните характеристики на услугите, предлагани от Сейвър Тех са определени в профила на всяка услуга в Operator.bg.
19.2. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в Operator.bg преди сключването на договора за предоставяне на услуги.
19.3. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Operator.bg  или електронна поща.
20. Сейвър Тех отговаря за всяка липса на съответствие на услугата, която съществува при предоставяне на услугата и се прояви до две години след предоставянето и, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договора. Когато услугата не съответства на договора, Потребителят има право да получи услуга, която му съответства.
21.1. Потребителят има право да предяви рекламация за услуга, устно или писмено, когато тя не съответства на договора. Потребителят има право да претендира за привеждане на услугата в съответствие с договора или за разваляне на договора.
21.2 Потребителят задължително посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, адрес за контакт, както и всички документи, на които се основава претенцията.
22. Сейвър Тех приема рекламацията ако тя е предявена своевременно.
23. Сейвър Тех поддържа регистър на лицата предявили рекламации, като на Потребителят се издава документ съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията.
24. Приемането на рекламации се извършва на Operator.bg или на адреса на управление на Сейвър Тех.
25. Сейвър Тех удовлетворява рекламацията като издава акт в два еднообразни екземпляра, единият от които задължително се предоставя на Потребителя.

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ

26.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора чрез единния формуляр за отказ от договора - Приложение № 1 към настоящите общи условия или с молба  със свободен текст. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към общите условия.
26.2. Когато Сейвър Тех  не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на сключване на договора. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Сейвър Тех чрез единния формуляр за отказ от договора - Приложение № 1 към тези общи условия.
26.3. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Сейвър Тех като отправи писмено изявление до Сейвър Тех чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези общи условия.

XII.  НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: 1000 гр. София, бул."Витоша" №18
тел.: 02/935 61 13
факс: 02/980 73 15
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.cpc.bg


XIII.  ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

27. Настоящите общи условия влизат в сила от 01.01.2022 г. и са задължителни за всички Потребители на https://operator.bg/
28.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Сейвър Тех за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.
28.2. Сейвър Тех и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителят в един от следните случаи:
след изричното му уведомяване от Сейвър Тех и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
след публикуването им на Operator.bg  и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
с изричното му приемане от Потребителя.
28.3. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Сейвър Тех в Operator.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителя се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
29. Сейвър Тех публикува тези общи условия на Operator.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

30. Настоящите общи условия и договора на Потребителя със Сейвър Тех се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в Operator.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за предоставяне на услуги остават в сила и подлежат на изпълнение.
31. Сейвър Тех има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Operator.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XV. ОТГОВОРНОСТ

32. Потребителят се задължава да обезщети Сейвър Тех за невярно деклариране наличието на качеството „Потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите.
33. Сейвър Тех не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
34.1. Сейвър Тех не носи отговорност в случай, че в Operator.bg е представена оферта или цена на Доставчик, която не е налична при директно свързване със съответният Доставчик, както и в случай, че оферта или цена представена в Operator.bg не е вече налична поради несвоевременно актуализиране от страна на Доставчик.
34.2. Сейвър Тех не носи отговорност за срока, в който избраният Доставчик ще се свърже с Потребителя при използване на Operator.bg.  Сейвър Тех е длъжен единствено и само да осъществи връзката между Потребител и Доставчик и не следва да носи каквато и да е друга отговорност свързана с възникването, изменянето или прекратяването на правоотношенията между Потребител и Доставчик, както и за надлежното упражняване на правата и задълженията им по тези правоотношения.  .
35.1. Сейвър Тех не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
35.2. Сейвър Тех не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в резултат на използване на Operator.bg или за времето, през което Operator.bg не е бил достъпен.
35.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Operator.bg.
36.1. Сейвър Тех не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
36.2. Сейвър Тех не носи отговорност в случай на сключване на договор за предоставяне на услуги, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.


XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

37.1. Потребителят и Сейвър Тех се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
37.2. Потребителят и Сейвър Тех се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Сейвър Тех и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
39. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
40.1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
40.2. Потребителят има право да отнася всички спорове със Сейвър Тех относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.


Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До ’’Сейвър Тех“ ООД
/името на търговеца/
206623515/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните продукти/услуги:
.......................................................... /описание на продукта/
Услугата е поръчана на ......................
Услугата е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/
...................                                                                             ..................................
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/


Общи условия