Добре дошли
Добре дошли в Operator.bg! Този уебсайт е собственост на “ОПЕРАТОР.БГ” ООД дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: София 1404 район Витоша ул . Иван Сусанин 60 А ап. 4; ЕИК номер: 203006626.

Чрез този уебсайт Вие можете да търсене и сравнявате продукти и услуги в сектора на телекомуникациите, както и да изпращате запитване или заявка за включване към съответния доставчик, който доброволно е предоставил тази възможност. Използването на сайта е безплатно и не изисква задължителна регистрация.

С отварянето на интернет-страницата на сайта Operator.bg, с изключение на тази с Условията за ползване, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на сайта и че е запознат със следните Условия за ползване и се задължава да ги спазва:

§1. СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържанието, което Ви се предоставя на интернет-страницата на Operator.bg, е подготвено особено грижливо и периодично се актуализира. Въпреки това Operator.bg и трети страни не поемат гаранция за пълнота, правилност или приложимост за определени потребителски цели на някои части от съдържанието на интернет-страниците. Operator.bg не носи отговорност за допуснати технически грешки при въвеждането на информацията. Използването на предложеното съдържание на интернет-страниците се извършва на собствена отговорност на потребителя.

§2. ПРЕДМЕТ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
1. Operator.bg предоставя на Потребителите, информацията и услугите предлагани в сайта, при стриктно спазване на изискванията, посочени в настоящите условия за ползване.

2. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителите и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. Operator.bg не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребител (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

§3. ПРИЛАГАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
1. Настоящите Условия не се прилагат за отношенията между потребителите на сайта и трети лица, с които Потребителите са се свързали, използвайки услугите на Operator.bg

2. Настоящите Условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последната им актуализация.

§4. АВТОРСКИ ПРАВА
1. Цялото съдържание на сайта Operator.bg, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Operator.bg.

2. Operator.bg изрично разрешава използването на всички данни и съдържание за лични, некомерсиални цели, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост.

3. Всяка употреба, различна от тази за целта посочена в т.1, под всякаква форма, по-специално съхранение на информацията в бази данни, публикуване, възпроизвеждане, размножаване и всяко използване за публична или търговска цел, както и препредаване на трети страни - на части или в редактирана форма е забранено и изисква одобрението на Operator.bg.

4. Съдържанието на Сайта не може да се модифицира и/или променя по никакъв начин и не може да се използва на друг уеб сайт без писмено разрешение. Всяко нарушение на тези условия задължава незабавно да се унищожат всички копия.

5. Използваните търговски марки и търговски знаци на този Сайт служат само за информация и не се предоставят за свободно ползване.

§ 5. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
1. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни с идентификационен номер 401753, издадено от Комисията за защите на личните данни. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД администрира лични данни ( като име, адрес, телефон, мейл и други ) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с направено от тях запитване или изпратена заявка към доставчик за включване на услуга посредством онлайн формата в сайта. Личните данни могат да бъдат използвани от "ОПЕРАТОР.БГ" за директен маркетинг, чрез изпращането на допълнителна информация за услугите предоставяни от дружеството и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица. Личните данни, предоставени доброволно от потребителите, при използването на уъебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейски съюз.

2. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на доставчиците, които доставят поръчаните чрез уебсайта услуги, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

3. Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

4. SocialMediaPlugins (вградени външни приложения за социални мрежи).

a) Facebook

Използването на вграден Facebook plugin в интернет страници на този сайт води до осъществяване на връзка и предаване на данни към интернет сървърите на Facebook. Посредством това се предава информация към Facebook-сървъра, кои от нашите страници са били посетени от Вас. Ако сте се логнали като потребител на Facebook, то тогава Facebook запазва тази информация в личния Ви потребителски Facebook – акаунт. При използване на Plug-In функции (като кликнете върху бутон "Like" или коментирай) тази информация се запаметява във Вашия Facebook профил. Това може да се избегне единствено, като излезете от Facebook профила си, преди да използвате плъгин. За повече информация относно събирането и използването на данни от Facebook, за Вашите права и начините за защита на личните Ви данни, моля, вижте правилата за поверителност на Facebook.

б) Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc („Гугъл”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да бъде анализирано използването на сайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката” за използването на този сайт (включително и вашия IP адрес) се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейността, необходими на уебсайт-операторите и за предоставяне на други интернет услуги, свързани с използването на уебсайта.Също така, Google ще предаде тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но ние сме длъжни да Ви информираме, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на този сайт. Като използвате този сайт вие се съгласявате с обработката на Ваши данни от Google по начина, описан по-горе и за тази цел. Използването на Google Analytics служи изключително за целите на самостоятелно оптимизиране и персонализиране на нашите сайтове. Повече информация за технологията, използвана от Google може да бъде намерена в www.google.com/analytics.

§6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Operator.bg има правото да отдава с цел продажба в Сайта си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

2. Отговорност за съдържанието на рекламните материали, както и за изработката им в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителя и за правилата за търговия и останалото приложимо законодателство, носят само и единствено рекламодателите.

3. Operator.bg си запазва правото да се съобразява с потребителите на Сайта си и да спира банери и рекламни кампании, които се определят от аудиторията на сайта като дразнещи и/или вредни.

4. Operator.bg не носи и не поема никаква отговорност за външно за този интернет-сайт съдържание, което е пряко посочено (чрез линк от този сайт) или косвено.

§7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Сайта Operator.bg предлага услугите "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надежността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и други параметри.

2. Operator.bg не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджърския екип др.

3. Operator.bg не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

4. Страните приемат, че Operator.bg не носи отговорност за непредоставянето на услугите,или предоставянето им с влошено качество, в следствие от извършвани тестове в сайта с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Сайтът предварително уведомява писмено потребителите за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

5. Фактът, че Сайтът е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

6. Operator.bg има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява потребителите за това.

7. Operator.bg има право по свое усмотрение да изтрие, спре, част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

8. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

9. Operator.bg има правото да променя и допълва Условията за ползване и съдържанието на Сайта във всеки един момент, без предварително уведомление.

§8. ЛИЧНИ ДАННИ
ОПЕРАТОР.БГ гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни предоставени от потребители, посредством попълнени от тях онлайн форми или електронна кореспонденция.

"ОПЕРАТОР.БГ"ООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни с идентификационен номер 401753, издадено от Комисията за защитa на личните данни.

"ОПЕРАТОР.БГ"ООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която Ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

"ОПЕРАТОР.БГ"ООД администрира лични данни ( като име, адрес, телефон, мейл и други ) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с направено от тях запитване или изпратена заявка към доставчик за включване на услуга посредством онлайн формата в сайта. Личните данни могат да бъдат използвани от "ОПЕРАТОР.БГ" за директен маркетинг, чрез изпращането на допълнителна информация за услугите предоставяни от дружеството и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица. Личните данни, предоставени доброволно от потребителите, при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейски съюз.

"ОПЕРАТОР.БГ"ООД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на доставчиците, които доставят поръчаните чрез уебсайта услуги, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

Контакти

Адрес : София 1404

Ул . Иван Сусанин 60 А ап. 4

Електронна поща: office@operator.bg


Общи условия


Добре дошли
Добре дошли в Operator.bg! Този уебсайт е собственост на “ОПЕРАТОР.БГ” ООД дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: София 1404 район Витоша ул . Иван Сусанин 60 А ап. 4; ЕИК номер: 203006626.

Чрез този уебсайт Вие можете да търсене и сравнявате продукти и услуги в сектора на телекомуникациите, както и да изпращате запитване или заявка за включване към съответния доставчик, който доброволно е предоставил тази възможност. Използването на сайта е безплатно и не изисква задължителна регистрация.

С отварянето на интернет-страницата на сайта Operator.bg, с изключение на тази с Условията за ползване, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на сайта и че е запознат със следните Условия за ползване и се задължава да ги спазва:

§1. СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържанието, което Ви се предоставя на интернет-страницата на Operator.bg, е подготвено особено грижливо и периодично се актуализира. Въпреки това Operator.bg и трети страни не поемат гаранция за пълнота, правилност или приложимост за определени потребителски цели на някои части от съдържанието на интернет-страниците. Operator.bg не носи отговорност за допуснати технически грешки при въвеждането на информацията. Използването на предложеното съдържание на интернет-страниците се извършва на собствена отговорност на потребителя.

§2. ПРЕДМЕТ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
1. Operator.bg предоставя на Потребителите, информацията и услугите предлагани в сайта, при стриктно спазване на изискванията, посочени в настоящите условия за ползване.

2. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителите и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. Operator.bg не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребител (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

§3. ПРИЛАГАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
1. Настоящите Условия не се прилагат за отношенията между потребителите на сайта и трети лица, с които Потребителите са се свързали, използвайки услугите на Operator.bg

2. Настоящите Условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последната им актуализация.

§4. АВТОРСКИ ПРАВА
1. Цялото съдържание на сайта Operator.bg, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Operator.bg.

2. Operator.bg изрично разрешава използването на всички данни и съдържание за лични, некомерсиални цели, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост.

3. Всяка употреба, различна от тази за целта посочена в т.1, под всякаква форма, по-специално съхранение на информацията в бази данни, публикуване, възпроизвеждане, размножаване и всяко използване за публична или търговска цел, както и препредаване на трети страни - на части или в редактирана форма е забранено и изисква одобрението на Operator.bg.

4. Съдържанието на Сайта не може да се модифицира и/или променя по никакъв начин и не може да се използва на друг уеб сайт без писмено разрешение. Всяко нарушение на тези условия задължава незабавно да се унищожат всички копия.

5. Използваните търговски марки и търговски знаци на този Сайт служат само за информация и не се предоставят за свободно ползване.

§ 5. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
1. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни с идентификационен номер 401753, издадено от Комисията за защите на личните данни. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД администрира лични данни ( като име, адрес, телефон, мейл и други ) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с направено от тях запитване или изпратена заявка към доставчик за включване на услуга посредством онлайн формата в сайта. Личните данни могат да бъдат използвани от "ОПЕРАТОР.БГ" за директен маркетинг, чрез изпращането на допълнителна информация за услугите предоставяни от дружеството и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица. Личните данни, предоставени доброволно от потребителите, при използването на уъебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейски съюз.

2. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на доставчиците, които доставят поръчаните чрез уебсайта услуги, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

3. Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

4. SocialMediaPlugins (вградени външни приложения за социални мрежи).

a) Facebook

Използването на вграден Facebook plugin в интернет страници на този сайт води до осъществяване на връзка и предаване на данни към интернет сървърите на Facebook. Посредством това се предава информация към Facebook-сървъра, кои от нашите страници са били посетени от Вас. Ако сте се логнали като потребител на Facebook, то тогава Facebook запазва тази информация в личния Ви потребителски Facebook – акаунт. При използване на Plug-In функции (като кликнете върху бутон "Like" или коментирай) тази информация се запаметява във Вашия Facebook профил. Това може да се избегне единствено, като излезете от Facebook профила си, преди да използвате плъгин. За повече информация относно събирането и използването на данни от Facebook, за Вашите права и начините за защита на личните Ви данни, моля, вижте правилата за поверителност на Facebook.

б) Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc („Гугъл”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да бъде анализирано използването на сайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката” за използването на този сайт (включително и вашия IP адрес) се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейността, необходими на уебсайт-операторите и за предоставяне на други интернет услуги, свързани с използването на уебсайта.Също така, Google ще предаде тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но ние сме длъжни да Ви информираме, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на този сайт. Като използвате този сайт вие се съгласявате с обработката на Ваши данни от Google по начина, описан по-горе и за тази цел. Използването на Google Analytics служи изключително за целите на самостоятелно оптимизиране и персонализиране на нашите сайтове. Повече информация за технологията, използвана от Google може да бъде намерена в www.google.com/analytics.

§6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Operator.bg има правото да отдава с цел продажба в Сайта си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

2. Отговорност за съдържанието на рекламните материали, както и за изработката им в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителя и за правилата за търговия и останалото приложимо законодателство, носят само и единствено рекламодателите.

3. Operator.bg си запазва правото да се съобразява с потребителите на Сайта си и да спира банери и рекламни кампании, които се определят от аудиторията на сайта като дразнещи и/или вредни.

4. Operator.bg не носи и не поема никаква отговорност за външно за този интернет-сайт съдържание, което е пряко посочено (чрез линк от този сайт) или косвено.

§7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Сайта Operator.bg предлага услугите "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надежността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и други параметри.

2. Operator.bg не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджърския екип др.

3. Operator.bg не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

4. Страните приемат, че Operator.bg не носи отговорност за непредоставянето на услугите,или предоставянето им с влошено качество, в следствие от извършвани тестове в сайта с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Сайтът предварително уведомява писмено потребителите за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

5. Фактът, че Сайтът е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

6. Operator.bg има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява потребителите за това.

7. Operator.bg има право по свое усмотрение да изтрие, спре, част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

8. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

9. Operator.bg има правото да променя и допълва Условията за ползване и съдържанието на Сайта във всеки един момент, без предварително уведомление.

§8. ЛИЧНИ ДАННИ
ОПЕРАТОР.БГ гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни предоставени от потребители, посредством попълнени от тях онлайн форми или електронна кореспонденция.

"ОПЕРАТОР.БГ"ООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни с идентификационен номер 401753, издадено от Комисията за защитa на личните данни.

"ОПЕРАТОР.БГ"ООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която Ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

"ОПЕРАТОР.БГ"ООД администрира лични данни ( като име, адрес, телефон, мейл и други ) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с направено от тях запитване или изпратена заявка към доставчик за включване на услуга посредством онлайн формата в сайта. Личните данни могат да бъдат използвани от "ОПЕРАТОР.БГ" за директен маркетинг, чрез изпращането на допълнителна информация за услугите предоставяни от дружеството и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица. Личните данни, предоставени доброволно от потребителите, при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейски съюз.

"ОПЕРАТОР.БГ"ООД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на доставчиците, които доставят поръчаните чрез уебсайта услуги, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. "ОПЕРАТОР.БГ"ООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

Контакти

Адрес : София 1404

Ул . Иван Сусанин 60 А ап. 4

Електронна поща: office@operator.bg